مجید آذری
خطاب به “چپهای” وحشت زده از مرگ محمد جراحی
Sunday, 8th October, 2017  
اشتراک گذاری

چرا اگر حزبی اعلام کند محمد جراحی کادر آن حزب است باید پاسخگوی شما باشد؟ مگر شما داروغه کمونیستها هستی؟.. این شغل داروغه را چه کسی بشما اعطا کرده؟ شما داروغه خودگمارده هستی؟….. این شما هستی که از کادر بودن حتی یک جسد کارگر کمونیست هم به وحشت افتاده اید.

تا آنجا که من اطلاع دارم حکک هرگز در تاریخ خودش ادعا پوچ وبی اساسی راجع به کادر بودن وعضو بودن فردی نکرده وفکر نمیکنم بخواهد با عضویت یک کارگر کمونیست بی جان، به جاه وجلالش بیافزاید..ولی حالا گیریم این کارگرکه فوت کرده کادر حکک نبوده.. شما چکاره هستی؟ مگر شما در این چند روز اخیر کاملا اگاه شدی وصد درصد تحقیق کردی که 100% محمد جراحی کادر حکک نبوده؟ مدرک شما کجا است؟ آیا بهتر نبود حداقل با حکک تماس میگرفتی واز آنان میخواستی دوستانه بشما توضیح دهند…چرا عضویت یک کارگرکمونیست در قبرستان هم باید باعث هوچیگری زود رس شما بشود؟.چه منافعی برای شما دارد؟ جز دشمنی با کمونیسم کارگری؟.مگر قرار است هر کارگری عضو حزبی باشد باید بشما پاسخگو باشد/؟ مگر شما در عمرتان کارگر ندیده ای؟ ویا کارگر کمونیست ندیده ای ؟ این چنین ازجسد بیجان  یک کارگرکمونیست هم به وحشت افتاده اید؟

چرا حکک باید اول مدارک مهر وموم شده خودرا بشما نشان دهد تا به تایید شما برسد؟…شما چکاره این قضیه هستی؟ وبا چه مدرکی ادعای حکک را کاملا رد میکنی؟ واین چنین نسنجیده وناپخته در دادگاه ” عدل” خودت دیگران را محکوم میکنی؟ وخودرا داروغه وقاضی القضات فرض میکنی؟

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com