گفت و گو / نسان نودینیان
کمونیسم کارگری در کردستان
Saturday, 25th November, 2017  
اشتراک گذاری

انترناسیونال ٧٣٩ 

انترناسیونال:کردستان، یکی از مراکز مهم چپ و کمونیسم بوده است و پتانسیل زیادی برای تقویت و رشد جنبش آزادیخواهی در ایران و در منطقه دارد. حزب چه تاثیراتی در این عرصه از فعالیت داشته است و سیاست حزب برای تقویت جنبش آزادیخواهی و کمونیسم در کردستان چه بوده است؟

نسان نودینیان: تاثیرات کمونیسم کارگری به این دوره خاص و یا با تشکیل حزب کمونیست کارگری شروع نشده،کمونیسم کارگری سابقه ای  طولانی نزدیک به چهار دههدر کردستان دارد. کمونیسم کارگری و حزب ما(حزب کمونیست کارگری) برای مردم  در شهرهای کردستان در سطح میلیونی شناخته شده است. اینکه چند میلیون نفر  از مردم با نام و اسامی تعدادی از کادر و رهبران حزب کمونیست کارگری آشنایی دارند، خود نیز اعتبار و اتوریته ای است که قابل انکار نیست. کمونیسم کارگری و منصور حکمت نقش تعیین کننده و مهمی در سیر تحولات چپ و تقویت کمونیسم در کردستان را داشته است. تاثیرات کمونیسم کارکری یکی دو تا، نیست. در هر دوره ای کمونیسم کارگری بر عرصه هایی تاثیر گذار بوده است که به سنت های پایداری تبدیل شده است. عرصه زنان و جنبش آزادیخواهی زنان بازتاب مستقیم تاثیرات حضور کمونیسم کارگری در اشکال اجتماعی و حزبی آن در کردستان است.  تشکیل حزب کمونیست ایران که کمونیسم کارگری ستون و تئوری پرداز اصلی ان بود،  نقطه عطفی جدی در فعالیت کمونیسم در کردستان بوجود آورد.کمونیسم کارگری در کردستان فراتر از سازمان حزبی است، هر چند کمونیسم کارگری برای سازمان حزبی قدرتمند و بهم وصل کردن  کادرهای کمونیست اهمیت زیادی قائل است. کمونیسم کارگری موقعیت چپ و گرایش سوسیالیستی در جامعه را دربعد پراتیک و اجتماعی  مد در نظر دارد.  در کردستان مردم  بصورت وسیع و عمومی از وجود و حاکمیت خودگمارده نظام اسلامی ناراضی و از این رژیم فاشیستی متنفرند.اعتراض و نارضایتی گستردهو اعتراضات وسیع علیه این نظام، زمینه سیاسی مناسبی را برای فعالیت های علنی و توده ای فراهم  کرده  و  چهره سیاسی شهرهای کردستان در ٤ دهه گذشته را تغییر داده است؛ جوانان اکثریت جمعیت  شهر و روستا را تشکیل میدهند و شهرها مرکز فعالیت و ابراز وجود فعالین سیاسی و مدنی شده اند. وجود دانشگاه ها در بیشتر شهرها خود در گسترش فضای فرهنگی، تاتر و موزیک و استفاده از میدیای احتماعی تاثیرگذار شده است.استفاده و بکارگیری میدیای اجتماعی اینستاگرا، تلگرام، فیسبوک وواتس آپ و…… بسیار توده ای شده و هر شهروند ساکن در ایران و کردستان به میدیای اجتماعی وصل و عضو خانه بین المللی میدیای اجتماعی است.کمونیسم کارگری بر روند رو به ارتقا تغییرات نسلی و اجتماعی ــ طبقاتی شهرهای کردستان با تمرکز بالایی کار کرده است. برای ما مبارزه در شهرها در اولویت است. تاثیرات پایدارتر سنت  چپ و کمونیسم  در کردستان خود فاکتور مهم و تعیین کننده است. چپ و کمونیسیم در کردستان الگوها و فعالیتهای ارزنده ای در عرصه مبارزات توده ای، علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند.

طیف وسیعی از فعالین؛ کارگری، زنان، کودکان و معلمان با رشد و حضور فعال کمونیسم کارگری در کردستانعروج کرده است. یکی از شاخصهای مهم تاثیر کمونیسم کارگری حضور فعال صدها شخصیت  اجتماعی در جامعه است. اگر، شخصیتهای اجتماعی ــ سیاسی جامعه  ٤تا ٥ دهه گذشته کردستان شیوخ و ملاها و فئودال ها و طبقات بورژوا بودند، اما امروز ده ها فعال کارگری، معلمان، زنان و کودکان و محیط زیست هستند که شخصیتهای شناحته شده و مورد اعتماد مردم در جامعه هستند. کمونیسم کارگری در این عرصه بیشترین موفقیت را داشته است.برجسته کردن نقششهرها و در پی آن اهمیتجنبش کارگری، جنبش برابری زنان، و برپایی مراسم های روز جهانی زن و روز جهانی کارگر، فستیوال کودکان نمونه های برجسته حضور کمونیسم کارگری در کردستان است.

جامعه کردستان پلاریزه و  تحزب یافته است و احزاب سیاسی هرکدام به نسبت حضور فعالشان در جامعه کردستان، منافع  طبقاتی اقشار مختلف را نمایندگی میکنند.نماینده بورژوازی کرد در کردستان  حزب دمکرات(با دو شاخه منتسب به حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران) هستند.کمونیسم کارگری همواره در نقد و افشای سیاستهای این احزاب فعال بوده است. مردم در کردستان حضور افق های بورژاواییمذهبی و ناسیونالیستی، و یا سوسیالیستی را در زمینه سیاسی و طبقاتی تجربه کرده اند. سازش و مماشات با جمهوری اسلامی، امتیاز دادن به مذهب و ارتجاع از جانب احزاب ناسیونالیستی، به یمن حضورکمونیسم کارگری و حزب آن،نمی توانند براحتی بر روند رادیکالیسم مردم و تنفر از جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشند. پرچم رادیکالیسم انقلابی بویژه در نقد احزاب و نمایندگان ناسیونالیسم و بورژوازی کرد در دست فعالین کمونیسم کارگری است. کمونیسم کارگری در بیش از سه دهه گذشته با حضور فعال در عرصه نقد سیاستهای احزاب ناسیونالیستی، قطب سیاسی جدی و نماینده منافع طبقه کارگر و جنبش برابری زنان بوده است.

برای نمونه نقد پروژه کنگره ملی کرد، نقد ائتلاف احزاب  ششگانه (حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات، کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، دو حزب منشعب از کومه له و خه بات) با  سمپاتی و استقبال  روبرو شده است. کمونیسم کارگری سد محکم سیاسی علیه تزریق سیاستهای ناسیونالیستی در کردستان است. حضور فعال کمونیسم کارگری و حزب آن در جدال های سیاسی در این رابطه بسیار مهم و تعیین کننده است! در غیاب نقد کمونیسم کارگری به سیاستهای  احزاب ناسیونالیستی شرایط برای گسترش ناسیونالیسم و سموم قومی در جامعه فراهم است. در همسایگی کردستان ایران بیش از دو دهه است که در اقلیم کردستان عراق، احزاب ناسیونالیستی در قدرت هستند؛ میدیای اجتماعی و تلویزیون فعالی دارند، با احزاب ناسیونالیستی و بورژوایی کرد درایران رابطه حسنه دارند و رسانه های آنها در خدمت اشاعه فرهنگ و سنتهای ناسیونالیستی است. کار ما در سطح معینی نقد  پیگیر فرهنگ و سنت های ناسیونالیستی استکه توسط  این احزاب  به جامعه پمپاژ میشود. در یک کلام؛ حزب  کمونیست کارگریهمچنانچه در بعد سراسری و در صحنه سیاسی ایران با نیروهای راستدر جدال است، در کردستان هم، با ناسیونالیسم کرد، جریانات مذهبی و اپوزیسیون راست پرو غرب بطور قاطع مبارزه میکند.

حزب کمونیست کارگری ایران در کردستان حزبی آشنا، محبوب و با سابقه درخشان، بویژه در میان کارگران و فعالین اول ماه مه و فستیوالهای کودکان، زنان و جوانان است. فعالیتهای تاکنونی این حزب بر سرنوشت سیاسی فعالین کمونیست و چپ تاثیر بسزایی داشته است. حزب کمونیست کارگری ایران مبشر و نماینده سنت و مشی سیاسی ـ کارگری است که ریشه عمیقی در جامعه دارد و از بدو تولد حزب تا کنون، سنت اعتراض کارگری را نمایندگی کرده است.سنت اعتراض کارگری، تلاش برای متشکل کردن و بهم نزدیک شدن کارگران و ایجاد تشکل و ابراز وجود سیاسی از سنتهای کمونیسم کارگری است که سابقه و قوام بسیار طولانی تر از تولد بیست وشش ساله حزب کمونیست کارگری دارد.

تاثیرات پایدارتر سنت  چپ و کمونیسم  در کردستان در اعتراضات شهری(کارگری، معلمان و …) خود فاکتور مهم و تعیین کننده است. چپ و کمونیسیم در کردستان الگو و فعالیتهای ارزنده ای در عرصه مبارزات توده ای، علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند.تجارب حاکمیت مردمی و کنترل  شهرها خود نیز دستاورد چپ و کمونیستها در کردستان ایران است. سیاست ما  و نقشه ما به اعتراضات  توده ای و جنبش های اجتماعی  فعال و در جهت دخالتگری موثر و مثبت در این جنبشها است.ما تحرک های توده ای مردم را پوشش خبری میدهیم. ما ضمن پوشش خبری این جنبشها، تلاش میکنیم ضعف و نارسائیهای این جنبش را بیان و برای ترمیم شیوه فعالیتهایشان صمیمانه رهنمود میدهیم.

در شهرهای کردستان هر روز ما شاهد اقداماتی هستیم که به فضای سیاسی و همبستگی مردم کمک میکند از جمله جنبش بخشش. این جنبش شامل اقدامات ابتکاری فعالین مدنی و کسانی است که مخالف اعدام و قصاص هستند؛ طیف وسیعی از شاعر و هنرمند، معلم و فعال کارگری حول جنبش بخشش فعالانه کار میکنند، اقدامات بسیار موثر و خوبی انجام داده اند و از چند مورد انجام احکام  قصاص جلوگیری کرده اند و حق حیات و زندگی را به تعدادی انسان بازگردانده اند.جنبش حق دوچرخه سواری زنان نیز یکی از پرشورترین  تحرکات اجتماعی مردم در شهرهای کردستان و بویژه در مریوان و سنندج بوده است. ما همواره فعالیتهای کانون های مدنی دفاع از محیط زیست یا انجمن های زیست محیطی، کانون های دفاع از حیوانات و حق حیات برای آنها و اقدامات ابتکاری دیگر انجمن ها را مورد حمایت قرار میدهیم.حزب ما حزب دخالتگر است. ما تلاش میکنیم بیشترین تاثیر را بر فضای سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی در شهرهای کردستان را داشته باشیم.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com